Hospodárske zvieratá

Z dlhodobého hľadiska sa úprava vody osvedčila z hľadiska flexibility, rýchlosti a účinnosti. Aktuálny vývoj legislatívy a neustále zlepšovanie rozpustnosti svedčia o opätovne získaný záujem o túto technológiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liečba

 

Viac než 30 rokov bol DOSATRON aktívnym prispievateľom k zlepšovaniu zoo-technologických výsledkov pri chove dobytku zabezpečovaním zaručenej kontroly dávok pri liečbach podávaných pomocou pitnej vody, čo je ideálna distribučná metóda. Pri všetkých druhoch hospodárskych zvierat (hydina, ošípané, hovädzí dobytok, králiky, atď.) dávkovacie čerpadlá DOSATRON umožnia dávkovanie liečiv (antibiotík, probiotík, enzýmov, atď.) doplnkov výživy (vitamínov, minerálov, atď.) a na vakcináciu zvierat (vakcíny, ktoré môžu byť podávané prostredníctvom pitnej vody). Primeranosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávislú od tlaku a zmeny prietoku vody (spotreba zvierat). Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotnosť pri riedení produktov, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky, môžu pracovať naprázdno (bez produktu) bez rizika znehodnotenia a ich údržba je rýchla v každom čase. Aby bolo možné uspokojiť Vaše špecifické požiadavky, DOSATRON ponúka širokú škálu čerpadiel na špeciálne použitie, ktoré umožňujú prietok od 5l/h až do 20000 l/h pri tlakoch od 0,3 do 10 bar, hodnotami dávok od 0,07 do 25% v závislosti na Vami požadovanej liečbe, a nové materiály odolné väčšine koncentrovaných organických kyselín ...

Technické body:
Pre všetky druhy zvierat existuje príslušný typ čerpadla a inštalácia prispôsobená konfigurácií budovy, spotrebe vody zvierat a rozpustnosti alebo agresivite dávkovaných produktov. DOSATRON vyvinul ďalšie riešenia ako PVDF telesá čerpadiel, tesnenia a špeciálne zliatiny, mikro-dávkovanie (ktoré je odporúčané pre chlórovanie, acidifikáciu, zdravotnícke aplikácie v liahňach). Prosím kontaktujte nás ohľadom výberu z možností.

Technológia dávkovania DOSATRON zaručuje správne dávkovanie a nezávislosť od zmien tlaku a prietoku vody. Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie až do 4 m, vhodné pre látky s vysokou viskozitou, nie sú citlivé na odplyňovacie produkty a zaručujú homogénne roztoky, umožňujú jednoduché odčítanie a nastavenie požadovaného pomeru dávkovania a môžu pracovať bez produktu (nehrozí riziko poškodenia čerpadla).


 

Pozrite si náš výrobný program pre:
- Liečivá prostredníctvom pitnej vody pre ošípané
- Liečivá prostredníctvom pitnej vody pre hydinu

Výpočet dávkovania:
Kalkulačka pre ošípané
Kalkulačka pre hydinu

  

Hygiena a dezinfekcia

 

DOSATRON môže byť použitý pre bezpečné dávkovanie dezinfekčných látok alebo kyselín do potrubí kanalizácie a odstraňovanie vodného kameňa (počas depopulačného obdobia), zvlhčovanie stavebných objektov (pomocou rozprašovania), dezinfekcie vozidiel a personálu pri vstupe do chovných fariem, dezinfekcia liahní a vybavenia, atď.

Technológia DOSATRON umožňuje presné a rovnomerné dávkovanie bez ohľadu na zmeny tlaku alebo prietoku v prívode vody. Dávkovač DOSATRON môže pracovať aj naprázdno bez poškodenia, je samo-nasávací do výšky 4 m a nie je veľmi citlivý odplyňovacie produkty (riziko deprimácie), dokáže spracovať viskózne produkty, ponúka široké rozsahy dávkovania (zobrazené ako % alebo pomer), využíva rôzne dostupné materiály odolné voči koncentrovaným kyselinám alebo zásadám a umožňuje jednoduchú a rýchlu údržbu v každom čase.

Technické body
AF tesnenia sú odporúčané pre alkalické dezinfekčné látky, VF tesnenia sú odporúčané pre kyseliny a PVDF telesá čerpadiel sú odporúčané pre veľmi agresívne a vysoko koncentrované produkty (kyselina peroctová alebo peroxidy, vysoko koncentrované deriváty chlóru, atď.).

 

 

Tvorba pitnej vody

 

DOSATRON - vodou poháňané dávkovacie čerpadlá (voda je jedinou hnacou silou) sú používané na dezinfikovanie vody automaticky dávkovanými derivátmi chlóru (NaClO, NaDCC, atď.) alebo peroxidmi. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovanej rýchlosti dávkovania. Pre tvrdú vodu je odporúčané aby bola občas vykonaná ľahká eliminácia vodného kameňa pomocou vstrekovania 10% zriedenej kyseliny chlorovodíkovej.

Technické body:
AF tesnenia sú odporúčané pre zásadité produkty (NaClO, atď) VF tesnenia pre kyseliny (Kyselina peroctová, atď.). Rovnako je odporúčané teleso čerpadla PVDF. Príklad inštalácie: DOSATRON s nízkou hodnotou dávkovania (napríklad nastavenie na 0,1%) a protiprúdny filtračný a tlakový reduktor a 100-litrová zrieďovacia nádoba. Napríklad na prípravu 1000 ppm (0,1%) materského roztoku chlóru do 100 litrovej nádrže, ktorá pri dávkovaní 0,1% bude dávať koncentráciu 1 ppm voľného chlóru na výstupe zariadenia DOSATRON. Ak je DOSATRON nastavený na 0,1% a 100 litrová nádrž materského roztoku, budete môcť spracovať 100 m3 vody.

 

 

Okyslenie pitnej vody

 

Použitie organických kyselín v pitnej vode je v praxi stále častejšie používané, keďže tieto kyseliny majú vhodné zootechnické a hygienické účinky (priaznivé účinky na črevnú flóru, zníženie pH, atď.). Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovanej rýchlosti dávkovania a môžu pracovať naprázdno (bez produktu) bez rizika zhoršenia vlastností. DOSATRON vyvinul materiály ako PVDF telesá čerpadiel spojené so špeciálnymi tesneniami a umožňujúcimi denné používanie vysoko koncentrovaných kyselín a zareagoval na zmeny, ktoré aktuálne prebiehajú na trhu organických kyselín.

Technické body:
Séria "špeciálne kyseliny" Čerpadlá s telesami čerpadiel PVDF a špeciálnymi tesneniami pre vysoko koncentrovanú kyselinu mravčiu a propiónovú. Užitočnosť týchto modelov « špeciálne kyseliny » bude stanovená pomocou našich technických služieb. Špeciálna zliatina "Hastelloy" môže byť potrebná pre anorganické kyseliny.

 

Prehľad našich produktov:
- Okyslenie pitnej vody pre ošípané
- Okyslenie pitnej vody pre hydinu
Prosím, kontaktujte nás

 

 

Rozprašovanie/ Mlženie

 

Vodou poháňané rozprašovacie dávkovacie čerpadlá môžu byť jednoducho nainštalované pred Vašim rozprašovacím systémom pre zabezpečenie správneho dávkovania maskovacích/neutralizačných látok pre spracovanie zápachu, látok na zvlhčenie budov, kyselín pre odstránenie vodného kameňa na tryskách alebo biocídov na dezinfekciu rozprašovacieho systému. Presnosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správne dávkovanie nezávisle od zmien v prietoku a tlaku vo vodnej prípojke. Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie do výšky 4 m a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotné zriedenie, umožňujú priame odčítanie a ľahké nastavenie požadovaného percenta dávkovania.

Technické body:
AF tesnenia sú odporúčané pre alkalické dezinfekčné látky, VF tesnenia sú odporúčané pre kyseliny (odstránenie vodného kameňa na tryskách) a PVDF telesá čerpadiel sú odporúčané pre veľmi agresívne a vysoko koncentrované a veľmi agresívne produkty. Niektoré inštalácie používajú do série zapojené 2 dávkovacie čerpadlá.

 

 

 

Vakcinácia

 

Viac než 30 rokov bol DOSATRON aktívnym prispievateľom k zlepšovaniu zoo-technologických výsledkov pri chove dobytku zabezpečovaním zaručenej kontroly dávok pri liečbach podávaných pomocou pitnej vody, čo je ideálna distribučná metóda. Pri všetkých druhoch hospodárskych zvierat (hydina, ošípané, hovädzí dobytok, králiky, atď.) dávkovacie čerpadlá DOSATRON umožnia dávkovanie liečiv (antibiotík, probiotík, enzýmov, atď.) doplnkov výživy (vitamínov, minerálov, atď.) a na vakcináciu zvierat (vakcíny, ktoré môžu byť podávané prostredníctvom pitnej vody). Primeranosť čerpadiel DOSATRON zaručuje správnu dávku nezávislú od tlaku a zmeny prietoku vody (spotreba zvierat). Čerpadlá DOSATRON sú samo-nasávacie a nie sú veľmi citlivé na odplyňovacie produkty, zaručujú jednotnosť pri riedení produktov, umožňujú priame odčítanie a jednoduché nastavenie požadovaného percenta dávky, môžu pracovať naprázdno (bez produktu) bez rizika zníženia a ich údržba je rýchla v každom čase. Aby bolo možné uspokojiť Vaše špecifické požiadavky, DOSATRON ponúka širokú škálu čerpadiel na špeciálne použitie, ktoré umožňujú prietok od 5l/h až do 20000 l/h pri tlakoch od 0,3 do 10 barov, hodnotami dávok od 0,07 do 25% v závislosti na Vami požadovanej úprave, a nové materiály odolné väčšine koncentrovaných organických kyselín ...

Technické body:
Pre všetky druhy zvierat existuje príslušný typ čerpadla a inštalácia prispôsobená konfigurácií budovy, spotrebe vody zvierat a rozpustnosti alebo agresivite dávkovaných produktov. DOSATRON vyvinul ďalšie možnosti ako napríklad telesá čerpadiel PVDF, tesnenia a špeciálne zliatiny, mikro-dávkovacie (odporúčané na chlórovanie, okysličenie, zdravotné aplikácie v liahňach). Prosím kontaktujte nás ohľadom výberu z našej ponuky.

Kalkulačka
zásobovacieho roztoku
0 l
(zásobovací roztok)
0 g alebo ml
(množstvo liečiv)